İndir Teklif Alın Bize Yazın İletişim Whatsapp

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

okt-trailer.com / Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası İçin Tıklayınız. 
OKT Grup Şirketleri Çalışan ve Çalışan Adayları KVK Politikası
OKT Grup Şirketleri Ziyaretçi Aydınlatma Metni
Veri Sahibi Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir. 

Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni ile, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”’nun (KVKK) 10’uncu maddesi, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amaçlanmaktadır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

         Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 7261 sicil numarası ile kayıtlı, 0636035083300018 mersis numaralı, şirket merkezi “ATAOSB Mah. ASTİM 3. Cad. No:7-8-10 09010 Efeler Aydın TÜRKİYE” adresinde bulunan OK KARDEŞLER TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(OKT Grup Şirketleri)’ dir.

 2. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, 
 • Doğru ve gerektiğinde güncel, 
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için, 
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

 Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.

 3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz;  “İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı altında belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen kişi/kuruluşlara aktarılabilecektir.

OKT Trailer San. Tic. Ltd. Şti.

OKT Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

OKT Otomotiv Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

OKT Grup Şirketleri’ın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. Taraflar, Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlar,

 4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, şirketimizin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.   Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 2.maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

5.Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

OKT Grup Şirketlerine başvurarak, kişisel verilerinizin; 

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.okt-trailer.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu kullanarak iletebilirsiniz. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır; ancak işlemlerin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir.

6.Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması OKT Grup Şirketleri için önemli bir konudur. OKT Grup Şirketleri, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. OKT Grup Şirketleri kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. OKT Grup Şirketleri’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, OKT Grup Şirketleri bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 

7. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

8.Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu “Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

9.Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ nde Yapılacak Değişiklikler

OKT Grup Şirketleri, işbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni '’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni'’nın “www.okt-trailer.com” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni” ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.